Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Thế (CEO T-Design) – Khu VHTĐ, Cần Thơ

Công trình Anh Thế

Địa chỉ: đường số 3, Khu VHTĐ, TPCT

Hạng mục: Trần vòm cong C68 (165x3000x4mm), bồn hoa.